Опубликовано 18.12.2023 по предмету Беларуская мова от амммм

Кантрольная тэставая работа (Х клас)
Варыянт 1
41. Адзначце прыклады, у якіх выдзеленыя словы напісаны правільна:
1) стадыён «Дынама»;
4) бібліятека Імя Янкі Купалы;
2) планета Марс;
5) горад Гомель.
3) сабака рэкс;
А2. Адзначце правільна напісаныя словы:
1) жанчына-урач;
2) соус;
4) лаурэат;
5) Европа.
3) лобкасць;
А3. Адзначце правільна напісаныя словы:
1) пай-яблыка:
2) дзяржбанк;
3) эксчэмпіён;
4) настаїнік-фізік;
5) дома-будаванне.
А4. Адзначце прыклады, у якіх выдзеленыя словы трэба пісаць разам:
1) бегчы (без) аглядкі;
3) адказаць (ад) разу;
2) апрануцца (па) зімняму;
5) было (дайным) дайно.
4) адкрыць (на) сцеж;
А5. Адзначце прыклады, у якіх не, ні з выдзеленымі словамі напісаны правільна:
1) нешырокі пояс;
2) не настроены раяль;
4) ісці не спяшыючися;
3) невыклікаць сумнення;
5) нішчымны суп.
А6. Адзначце сінтаксічныя канструкцыі, якія адпавядаюць нормам беларускай літаратурнай мовы:
1) два юнакі;
2) сумаваць па аднакласніках;
3) сказаць пад сакрэтам;
4) дзякаваць пілота;
5) пажоуклья лісці.
Частка В
В1. З прапанаваных слой вызначце тое, якое не адпавядає арфаграфічнай норме, і запішыце яго правільна:
почарк, экзамен, шаптаць, латарэя, рэдканаселены.
В2. З прапанаваных слої вызначце тое, якое не адпавядае арфаграфічнай норме, і запішыце яго правільна:
шчаслівы, пяшчаны, кантрасны, міласэрны, касьба.
Тэкст да задання; ВЗ- В6
(1) Роднае слова! (2) Яно яшчэ й маленстве уваходзіць у наша жыцце з вуснай маці. (3) У ціхім журчанні матчыных песень-калыханак, у пяшчотным матуліным голасе мы пачынаем зауважаць яго своеасаблівыя ноты, гучанне.
(4) Потым, у бесклапотным озяцінстве, яно знаміць мяне, табе, кожнага з нас з
навакольным светам. (5) Як чудадзейны ключ, адкрывае нам роднае слова розныя чуды,
таямніцы жыцця. (б) Ды заклікае зведаць прывабную далячынь праз падзеі, што маляуніча
пададзены у легендах беларускага краю.
(7) У школе мы спачатку дакранаемся да роднага слова, чытаючы цікавыя старонкі пригожага буквара, затым пазнаём яго з вучебных урокай мовы, літаратуры, геаграфії, гісторыі. (8) Пазнаём роднае слова, а праз яго - Радзіму. (9) Штодзень яно расказае нам пра нашу гісторыю і культуру, пра озівосную природу, знаеміць з іншимі країнамі, з
прасторы.
рознымі планетамі. (10) Планетамі, якія немагчыма палічиць недзе там, у касмічнай
(11) Роднае слова было, есць і буозе чаройным, нібы казка, быццам кветачка, і духмяным. што сунічка, якую выспеліла ласкавае сонейка. (12) Незвычайнае хараство і мудрасць раскрываюча дзякуючы яму. (13) Яно бязмежнае, як сінь азёр, звонкае, як празрыстая крынічка альбо песня салаця. (14) Яно ні разу не засмучала. (15) Яно праходзіць скрозь сорца і душу, бо роднае, матчына!
В3. Вызначце стыль тэксту. Адказ запішыце у форме назойнага склону.
В4. Знайдзіце у 7-м сказе тэксту немэтазгодна (збыткоуна) выкарыстанае слова, якое парушає правільнасць маулення. Запішыце гэтае слова так, як яно падалзена у 7-м сказе.
В5. Знайдзіце й 4-м сказе тэксту слова, форма якога не адпавядае граматычнай норме беларускай літаратурнай мовы. Запішыце гэта слова й патрэбнай граматычнай форме.
В6. Ад асновы дзеяслова, выдзеленага у 10-м сказе тэксту, утварыце дзеепрыслойе і
запішыце яго.
в7. Вызначце спосаб утварення прыведзеных слої і устанавіце адпаведнасць паміж слупкамі табліцы. Адказ запішьце й выглядзе спалучення літар і лічбай, заховаючы алфавітную паслядонасць літар левага слупка. Памятайце, што некаторыя даныя правага
слупка могуць не выкарыстойвацца увогуле. Напрыклад: А2Б5В3Г4.
А. Уночы.
1. Приставачны.
Б. Даварыць.
2. Постфіксальны.
В. Добра
3. Прыставачна-суфіксальны.
Г. Прапанова
4. Суфіксальны.
5. Бяссуфіксны (нульсуфіксальны).
В8. Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі у левым слупку і супрацьлеглимі ім па значенні фразеалагізмамі й правым слупку. Адказ запішьще у выглядзе спалучення літар і лічбай, заховаючы алфавітную паслядоїнасць літар левага слупка. Памятайце, што
некаторыя даныя правага слупка могуць не выкарыстовацца увогуле. Напрыклад:
А2Б5В3Г4.
А. Высока лятаць.
Б. Цераз пень калоду.
В. Не пакладаючы рук.
Г. Апошняя спіца й коле.
1. Мелка плаваць.
2. Важная птушка.
3. Абы дзень адбыць.
4. 3 аганьком.
5. Абое рабое.

Ответ оставил мотвей

это безусловная пьяная бабка хотя вы нездадитек нехуе

Не нашел нужный ответ?

Если ответ по предмету Беларуская мова отсутствует или он оказался неправильным, то попробуй воспользоваться поиском других ответов во всей базе сайта.


Найти другие ответы
Самые новые вопросы